ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ. เชียงราย ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูง...
11 ก.ค. 2561

11 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09:30 น.) ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดร.วัฒนา จันทนุ [ ... ]

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
10 ก.ค. 2561

10 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09:30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  [ ... ]

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประชุมข้อราชการ กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วาระการเตรียมงานเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประกาศ No Foam ตำบลมะเขือแจ้ ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประชุมข้อราชการ กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบา...
02 ก.ค. 2561

2 ก.ค.61 (เวลา 13.30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประชุมข้อราชการ กับคณะผู้บร [ ... ]

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 7/2561 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราช...
02 ก.ค. 2561

2 ก.ค. 61 (เวลา 09:30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวั [ ... ]

กิจกรรมที่ผ่านมา
Prev Next

ทต.มะเขือแจ้ จัดฝึกอบรมเสริมวิชาชีพตามแน…

05-06-2561 Hits:15 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทต.มะเขือแจ้ จัดฝึกอบรมเสริมวิชาชีพตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย 7 มิ.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์และสวนลำไย หมู่ที่... Read more

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ…

21-05-2561 Hits:38 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2561 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำประจำปี 2561 ณ ห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ 10 มิ.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหอชัยห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10... Read more

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล…

17-04-2561 Hits:42 %

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2561 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ... Read more