แสดง # 
ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ 07 มี.ค. 2561 42
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านฮ่องกอม่วงสอง ม.21 23 ม.ค. 2561 49
กำหนดราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ 17 ม.ค. 2561 53
ราคากลางโครงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 27 ธ.ค. 2560 61
ราคากลางปฏิทินปีใหม่ ประจำปี 2561 21 ธ.ค. 2560 68
กำหนดราคากลางและรายละเอียดโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 13 ธ.ค. 2560 57
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.มะเขือแจ้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแจ่ม 09 พ.ย. 2560 52
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนใน ต.มะเขือแจ้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน เขต 1 09 พ.ย. 2560 52
ขออนุมติกำหนดราคากลางและรายละเอียดโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็ยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 25 ต.ค. 2560 84