แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 25 พ.ค. 2561 21
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 25 พ.ค. 2561 14
ข้อบังคับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 25 พ.ค. 2561 12
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 25 พ.ค. 2561 11
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมมาตรการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 25 พ.ค. 2561 14
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ ทต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พ.ศ. 2559 16 ก.ย. 2559 171
ข้อบังคับ ทต.มะเขือแจ้ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของ ทต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน พ.ศ. 2559 16 ก.ย. 2559 138
ข้อบังคับ ทต.มะเขือแจ้ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ของ ทต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน พ.ศ. 2559 16 ก.ย. 2559 141
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน 27 มิ.ย. 2559 128