ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างมาตรการเชิงรุกตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีการปรับกระบวนการให้บริการเพื่อให้มีระยะการบริการที่สั้น รวดเร็ว ได้มาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างมาตรการเชิงรุกตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีการปรับกระบวนการให้บริการเพื่อให้มีระยะการบริการที่สั้น รวดเร็ว ได้มาตรฐานความพึงพอใจของประชาชน