แสดง # 
การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 09 ก.ย. 2558 108
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 24 ส.ค. 2558 185
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 14 ส.ค. 2558 158
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนกลาง 06 ส.ค. 2558 177
การรับแจ้งการย้ายออก 27 ก.ค. 2558 201
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27 ก.ค. 2558 180
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 22 ก.ค. 2558 182
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 20 ก.ค. 2558 186
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖ 15 ก.ค. 2558 188
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 06 ก.ค. 2558 181