แสดง # 
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 25 พ.ค. 2558 78
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 21 พ.ค. 2558 128
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 19 พ.ค. 2558 126
การแจ้งขุดดิน 18 พ.ค. 2558 133
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 15 พ.ค. 2558 132
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 12 พ.ค. 2558 132
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 11 พ.ค. 2558 122
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 05 พ.ค. 2558 85
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 04 พ.ค. 2558 139
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 04 พ.ค. 2558 141