แสดง # 
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 20 มี.ค. 2558 89
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔ 20 มี.ค. 2558 127
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย 19 มี.ค. 2558 146
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 16 มี.ค. 2558 147
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 11 มี.ค. 2558 133
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 11 มี.ค. 2558 138
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 09 มี.ค. 2558 96
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 02 มี.ค. 2558 94
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 27 ก.พ. 2558 104
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ 27 ก.พ. 2558 126