แสดง # 
สรุปราคากลางก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้ 02 เม.ย. 2561 32
สรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.21 20 ก.พ. 2561 73
สรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม.9 บ้านป่าเป้า 20 ก.พ. 2561 69
สรุปราคากลางก่อสร้าง คสล.(ตอนที่1) ม.18 บ้านใหม่ฝายหิน 20 ก.พ. 2561 65
สรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.21 20 ก.พ. 2561 71
แบบสรุปราคา การก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6 บ้านฮ่องกอม่วง 06 ต.ค. 2560 86
แบบสรุปราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ม.3 บ้านแจ่ม 26 มิ.ย. 2560 116
แบบสรุปราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างภัทรแฟลต ม.13 บ้านสันปูเลย 22 มิ.ย. 2560 105
แบบสรุปราคากลาง ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2 ชั้น) 13 มิ.ย. 2560 192
แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างอาหารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์ 13 มิ.ย. 2560 133