แสดง # 
แบบสรุปราคากลาง ซ่อมสร้างถนน ม.16 09 มิ.ย. 2560 129
แบบสรุปราคากลาง ก่อสร้างทางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.19 02 มิ.ย. 2560 156
แบบสรุปราคากลาง รางระบายน้ำ คสล.ม.17 02 มิ.ย. 2560 114
แบบสรุปราคากลาง วางท่อพร้อมบ่อพัก ม.6 23 พ.ค. 2560 116
แบบสรุปราคากลาง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.4 23 พ.ค. 2560 122
แบบสรุปราคากลางรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ม.1 23 พ.ค. 2560 118
แบบสรุปราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ดอนบ้านนายสุทัศน์ ริบแจ่มถึงบ้านนายพิศาล ตันตระกูล ม.16 15 พ.ค. 2560 95
ขออนุมัติตกลงราคาขุดลอกลำเหมืองร่องกาด และขุดลอกลำเหมืองร่องทราย ม.11 บ้านศรีดอนตัน 17 มิ.ย. 2559 237
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างขยายถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้ 17 มิ.ย. 2559 275
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเหมืองกวัก 10 มิ.ย. 2559 215