แสดง # 
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง คสล. ม.5 บ้านเหมืองกวัก 10 มิ.ย. 2559 223
ขออนุมัติตกลงราคาค่าปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 2 (ศรีดอนตัน) 07 มิ.ย. 2559 222
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.6 บ้านฮ่องกอม่วง 26 พ.ค. 2559 185
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม. 20 บ้านยี่ข้อ 26 พ.ค. 2559 199
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดรางและวางท่อระบายน้ำ ม.15 บ้านหนองเหียง 26 พ.ค. 2559 169
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านสันป่าเหียง 26 พ.ค. 2559 168
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ม.13 บ้านสันปูเลย 26 พ.ค. 2559 160
ขออนุมัติตกลงราคาค่าปรับปรุงอาคารเรียนเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ม.11 บ้านศรีดอนตัน 28 มี.ค. 2559 93
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์และวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.11 บ้านศรีดอนตัน 28 มี.ค. 2559 155
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ม.12 บ้านร้องบ้านเหล่า 23 มี.ค. 2559 184