แสดง # 
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ม.14 บ้านป่าตึง 23 มี.ค. 2559 163
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ม.2 บ้านสะแล่ง 21 มี.ค. 2559 170
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ม.14 บ้านป่าตึง 21 มี.ค. 2559 171
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง และถนน คสล. ม.3 บ้านแจ่ม 17 มี.ค. 2559 158
ขออนุมัติตกลงราคาค่าก่อสร้างวางท่อน้ำประปา พีวีซี ม.17 บ้านสันต้นผึ้ง 08 มี.ค. 2559 174
ขออนุมัติตกลงราคาค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.รูปต้วยู ม.18 บ้านใหม่ฝายหิน 08 มี.ค. 2559 178
ขออนุมัติตกลงราคาค่าก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ม.2 บ้านสะแล่ง 08 มี.ค. 2559 174
ขออนุมัติตกลงราคาค่าก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ม.3 บ้านแจ่ม 08 มี.ค. 2559 164
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างลานกีฬา คสล.เอนกประสงค์ ณ พื้นที่สุสาน ม.1 บ้านมะเขือแจ้ 16 ก.พ. 2559 170
ขออนุมัติตกลงราคาก่อสร้างวางท่อน้ำประปา พีวีซี ม.13 บ้านสันปูเลย 03 ก.พ. 2559 171