แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ส.2561-2563) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (.. 2558 – 2560) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (2)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (3)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (4)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (5)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (6)

ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557