ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2561 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

นายวัฒนา จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการสร้างพลังของคนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ในวันอังคารที่         24 เมษายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบล  มะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวสารเนื่องในวันเทศบาล และรับฟังคำบรรยายหัวข้อเรื่อง “การนำหลักธรรมะมาใช้กับการทำงานและบริการประชาชนอย่างไรให้มีสุข”และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day หรือกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200 ต่อ 204 ในวันและเวลาราชการต่อไป

*******************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2561วันที่ 9 เมษายน 2561

 

 

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน

                   นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า การดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สามารถจรรโลงความสันติสุขให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี เครื่องดำหัว คือ สิ่งของต่างๆ ที่เอาไปดำหัว จะนิยมใช้ส้มป่อย พาน ข้าวตอก ดอกไม้ในการรดน้ำดำหัว

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงจัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองร่วมกับเทศบาลฯ ทั้งนี้ เทศบาลได้มีการสนับสนุนเครื่องดำหัวแสดงสักการะ สำหรับการจัดกิจกรรมดำหัว เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคตามสมควร ร่วมสมทบกับสิ่งของแต่ละหมู่บ้าน 21 หมูบ้านตำบลมะเขือแจ้ โดยคำนึงถึงจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200, 053-528012, 053-528320ต่อ 505 ในวันและเวลาราชการต่อไป

***********************************************

น.ส.ภีรณัสห์  สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ข่าว