ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2561วันที่ 9 เมษายน 2561

 

 

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน

                   นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า การดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สามารถจรรโลงความสันติสุขให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี เครื่องดำหัว คือ สิ่งของต่างๆ ที่เอาไปดำหัว จะนิยมใช้ส้มป่อย พาน ข้าวตอก ดอกไม้ในการรดน้ำดำหัว

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงจัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองร่วมกับเทศบาลฯ ทั้งนี้ เทศบาลได้มีการสนับสนุนเครื่องดำหัวแสดงสักการะ สำหรับการจัดกิจกรรมดำหัว เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคตามสมควร ร่วมสมทบกับสิ่งของแต่ละหมู่บ้าน 21 หมูบ้านตำบลมะเขือแจ้ โดยคำนึงถึงจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200, 053-528012, 053-528320ต่อ 505 ในวันและเวลาราชการต่อไป

***********************************************

น.ส.ภีรณัสห์  สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ข่าว