ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2561 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

นายวัฒนา จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการสร้างพลังของคนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ในวันอังคารที่         24 เมษายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบล  มะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวสารเนื่องในวันเทศบาล และรับฟังคำบรรยายหัวข้อเรื่อง “การนำหลักธรรมะมาใช้กับการทำงานและบริการประชาชนอย่างไรให้มีสุข”และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day หรือกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200 ต่อ 204 ในวันและเวลาราชการต่อไป

*******************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว