ทต.มะเขือแจ้ จัดฝึกอบรมเสริมวิชาชีพตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย 7 มิ.ย. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ทต.มะเขือแจ้ จัดฝึกอบรมเสริมวิชาชีพตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย 7 มิ.ย. นี้

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์และสวนลำไย หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับปรับเปลี่ยนระบบคิดเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสมเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ปลูกฝังค่านิยม และฝึกทักษะในการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนำความรู้มาปรับใช้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์และสวนลำไย หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200 ต่อ 807 ในวันและเวลาราชการต่อไป

**********************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส/ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว