เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561

28 มี.ค.61เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย

ทต.มะเขือแจ้ จัดโครงการอาสาสมัครกู้ชีพน้อยตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี 2561ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยของกระทรวงมหาดไทย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทต.มะเขือแจ้ จัดโครงการอาสาสมัครกู้ชีพน้อยตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี 2561ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยของกระทรวงมหาดไทย

นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบล     มะเขือแจ้ จัดโครงการอาสาสมัครกู้ชีพน้อยตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยของกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จำนวน 100 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชน และแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ มีจิตอาสารักการช่วยเหลือพยาบาล

เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ต้องให้สิทธิเสมอกัน ประชาชนต้องได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารสุขของรัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับจากการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดให้บริการตามระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก และยังสนับสนุนให้เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ดำเนินการต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงจัดโครงการอาสาสมัครกู้ชีพน้อยตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นการต่อเนื่องไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 053-528200, 053-528012, 053-528320 ต่อ 602 ในวันและเวลาราชการต่อไป

*******************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส/ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว