ทต.มะเขือแจ้ จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก และโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2561 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทต.มะเขือแจ้ จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก

และโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบล   มะเขือแจ้ จัดการอบรมให้ความรู้เครือข่ายผู้นำชุมชนและผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตามโครงการควบคุมป้องกัน      โรคไข้หวัดนก และโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561               ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้าน การควบคุม ป้องกันโรค มีการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้าน โดยจัดทีมบุคลากรร่วมกับภาคประชาชน ในการเข้าตรวจสอบสัตว์ปีกในทุกหมู่บ้าน เพื่อดูอาการสัตว์ปีก หากพบป่วยหรือตายมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดนกจะควบคุมโรคทันที มีการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง โดยใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม นอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจ เทศบาลฯ ดำเนินการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับผู้นำชุมชนและผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ระบาดหนักในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักเกิดปัญหาในสุนัขและแมวของประชาชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 053-528200, 053-528012, 053-528320 ต่อ 602 ในวันและเวลาราชการต่อไป

*******************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส/ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว

 

 

ทต.มะเขือแจ้ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกพื้นที่ฉีดวัคซีน ฟรี!!!

ทต.มะเขือแจ้ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกพื้นที่ฉีดวัคซีน ฟรี!!!

                        นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้            จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน       21 หมู่บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ระบาดหนักในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมักเกิดปัญหาในสุนัขและแมวของประชาชน

                        ดังนั้น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการนำสุนัขและแมวเข้ารับการให้บริการเคลื่อนที่ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200, 053-528012, 053-528320ต่อ 602ในวันและเวลาราชการ

***************************

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมู่/สถานที่

20 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.3 ศาลา SML

13.00 - 15.00 น.

ม.2 วัดสุทธิมังคลาราม

21 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.1 วัดวัดมะเขือแจ้

13.00 - 15.00 น.

ม.4 ศสมช (หลังวัดสันคะยอม)

22 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.5 ศาลา SML

13.00 - 15.00 น.

ม.19 ศาลาเอนกประสงค์

23 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.17 วัดสันต้นผึ้ง

13.00 - 15.00 น.

ม.7 วัดสันป่าเหียง

26 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.20 บ้านผู้ใหญ่บ้าน

13.00 - 15.00 น.

ม.9 ศาลาเอนกประสงค์

27 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.11  วัดศรีดอนตัน

13.00 - 15.00 น.

ม.16 บ้านผู้ใหญ่บ้าน

28 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม. 13 วัดสันปูเลย

13.00 - 15.00 น.

ม.15 บ้านผู้ใหญ่บ้าน

29 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.6 วัดฮ่องกอม่วง

13.00 - 15.00 น.

ม.21 บ้านผู้ใหญ่บ้าน

30 มีนาคม 2561

09.00 - 12.00  น.

ม.8 วัดกิ่วมื่น,บ้านริมร่อม

13.00 - 15.00 น.

ม.10 ศาลาเอนกประสงค์

2 เมษายน 2561

08.30 - 10.30  น.

ม.14 ศาลาเอนกประสงค์

10.30 - 12.00 น.

ม.12 ศาลาเอนกประสงค์

13.00 - 15.00 น

ม.18 วัดสะแล่ง