ทต.มะเขือแจ้ ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯจ.ลำพูน จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มที่ดีกันแก่เด็กและเยาวชน

 

                นายวัฒนา  จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ กล่าวว่า “สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ด้วยการอบรมเลี้ยงดูพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีพัฒนาการ ตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
 
                   แต่เนื่องจากสภาวะปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาเด็ก ให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้ จึงทำให้เด็กไทยในปัจจุบัน ตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิดๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม อบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น”
 
            ดังนั้น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการ “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคเหนือ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการชีวิตให้มีความสุขต่อไป

ทต.มะเขือแจ้ เชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2555

 

              นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ กล่าวว่า “ประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่คนไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยวันเข้าพรรษานั้น พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำที่วัดแห่งเดียวตลอดช่วงวันเข้าพรรษาและถือว่าเป็นกิจสำคัญที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องกระทำเป็นประจำทุกปี รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ได้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อว่าการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง เทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่างการให้ทานด้วยแสงสว่างจะทำให้มีอานิสงค์เพิ่มพูนด้านสติปัญญาตลอดจนหูตาจะได้สว่างไสวและพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาก็ได้ใช้ประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่างเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ”
 
           นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ กล่าวต่ออีกว่า " เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงกำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ เดอะซันนิวส์เซ็นเตอร์ สวนน้ำและสวนสนุก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ถนนสันป่าฝ้าย-บ้านธิ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก  ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน  ส่วนกิจกรรมมีการแข่งขันประกวดร้องเพลง การแข่งขันประกวดวาดภาพ การแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ ในระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และระดับมัธยมศึกษาต้น (ม.1 - ม.3) ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ   สำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 ขบวนพร้อมกันทั้ง 23 วัด ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อดอยหนอง จากนั้นเคลื่อนขบวนเข้าถึงบริเวณพิธี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นขบวนแต่ละวัดรับเทียน เพื่อนำไปถวายเข้าในแต่ละวัดเป็นอันเสร็จพิธี  ดังนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษาตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี 2555 โดยพร้อมกัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร.053-503990 ต่อ 0 หรือ กองการศึกษา เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โทร 053-503990 ต่อ 505 ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
คณิตพงษ์  นาคกระแสร์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ / ข่าว