การนิคมอุตสาหกรรม(ภาคเหนือ) ลำพูน ร่วมกับ ทต.มะเขือแจ้, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) ,นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ เชิญร่วม “โครงการ สานฝัน ปั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน” ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์

การนิคมอุตสาหกรรม(ภาคเหนือ) ลำพูน ร่วมกับ ทต.มะเขือแจ้, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) ,นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ 
เชิญร่วม “โครงการ สานฝัน ปั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน” ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) โดยเชิญชวน ชมรมปั่นจักรยานกลุ่มต่างๆ กลุ่มจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมปั่นจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูน สู่บริเวณเชิงดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ต.มะเขือแจ้ และร่วมสร้างแนวกันไฟบริเวณโดยรอบดอยขะม้อ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมทั้งมลพิษในอากาศที่เกิดจากการเผาหรือไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกันป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟป่าเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน

ทต.มะเขือแจ้ ร่วมกับจังหวัดลำพูน ธนาคารออมสิน กำหนดกิจกรรมพัฒนาดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) วันมาฆบูชา 1 มีนา นี้ เพื่อสร้างบุญ ศรัทธาร่วมกัน และได้น้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัย

ทต.มะเขือแจ้ ร่วมกับจังหวัดลำพูน ธนาคารออมสิน กำหนดกิจกรรมพัฒนาดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) วันมาฆบูชา 1 มีนา นี้ เพื่อสร้างบุญ ศรัทธาร่วมกัน
และได้น้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัย

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า “วันมาฆบูชา ปี 2561 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกับ จังหวัดลำพูน ,ธนาคารออมสิน กลุ่มจิตอาสา และประชาชนชาวพุทธ กำหนดจัด “กิจกรรมพัฒนาดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ รวมถึงทำจิตใจให้สงบผ่องใส รำลึกถึงพระรัตนตรัย และวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การทำความดีละเว้นการทำชั่ว 
โดย “กิจกรรมพัฒนาดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนา” เริ่มตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มจิตอาสา เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน จำนวน 300 คน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันบริเวณสำนักสงฆ์ผาลาด ดอยขะม้อ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบดอยขะม้อและทางขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เดินทางมาถึง นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้กล่าวต้อนรับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน , นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกันเดินขึ้นดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ เพื่อตรวจงานสร้างวิหาร สำรวจบ่อน้ำทิพย์ และการสร้างแนวกันไฟ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงขอเชิญชวน กลุ่มจิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9