ทต.มะเขือแจ้ กำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน พร้อมประชาคมหมู่บ้าน สนองความต้องการของประชาชน วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

ทต.มะเขือแจ้ กำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
พร้อมประชาคมหมู่บ้าน สนองความต้องการของประชาชน วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ขึ้น เพื่อออกปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้การรับชำระภาษี, การให้ความรู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, การให้บริการการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน, การให้ความรู้ด้านกฎหมาย, รับปรึกษาด้านคดีความต่างๆ, แผนพัฒนาสี่ปี การประชาสัมพันธ์รับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง, การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว, การให้ความรู้เรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย, ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ รวมถึงการจัดทำแผนชุมชน นอกจากนั้นยังได้กำหนดจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และจัดทำแผนชุมชน ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนา เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

ทต.มะเขือแจ้ กำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ทต.มะเขือแจ้ กำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน

พร้อมประชาคมหมู่บ้าน สนองความต้องการของประชาชน

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ในการช่วยเหลือให้บริการด้านต่างๆ ในแต่ละด้านเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายที่จะให้บริการงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นมาตรการเชิงรุกแบบบูรณการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้แก่ประชาชน และเพื่อให้การบริหารงานและ           การให้บริการสาธารณะของรัฐเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และส่วนหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือด้านบริการประชาชนจะต้องรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม การจัดบริการเคลื่อนที่นับเป็นกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนในเชิงรุก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในส่วนราชการต่างๆได้ดำเนินการกันอย่างแพร่หลาย มีลักษณะการบริการที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป ในส่วนของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ มีหมู่บ้านทั้งหมด 21 หมู่บ้าน พื้นที่ 112 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น การจัดการหมุนเวียนให้ครบหมู่บ้านทั้งหมดในรอบ 1 ปี เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และพึงพอใจให้ทั่วถึงมากที่สุด

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อภารกิจดังกล่าว โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เทศบาลตำบลมะเขือแจ้สามารถดำเนินการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ       ตรงเป้าหมาย ให้เกิดการร่วมกันคิดร่วมกันทำ และร่วมแก้ไขปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีตามความเหมาะสม สร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้จึงได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ขึ้น เพื่อออกปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้การรับชำระภาษี, การให้ความรู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,            การให้บริการการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน, การให้ความรู้ด้านกฎหมาย, รับปรึกษาด้านคดีความต่างๆ, แผนพัฒนาสี่ปี การประชาสัมพันธ์รับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง, การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว, การให้ความรู้เรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย, ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ รวมถึงการจัดทำแผนชุมชน นอกจากนั้นยังได้กำหนดจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และจัดทำแผนชุมชน ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนา เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200, 053-528012, 053-528320 ต่อ 204 ในวันและเวลาราชการต่อไป

***************************

น.ส.ภีรณัสห์  สังพนัส/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ข่าว

 

กำหนดการ สถานที่

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

ลำดับ

หมู่บ้าน

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

1

บ้านมะเขือแจ้

8 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัดมะเขือแจ้

2

บ้านสะแล่ง

8 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

วัดสุทธิมังคลาราม

3

บ้านแจ่ม

9 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัดบ้านแจ่ม

4

บ้านสันคะยอม

9 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

วัดสันคะยอม

5

บ้านเหมืองกวัก

12 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

ศาลา SML

6

บ้านเหมืองกวักใหม่

12 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

ศาลาอเนกประสงค์

7

บ้านสันป่าเหียง

13 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัดสันป่าเหียง

8

บ้านสันต้นผึ้ง

13 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

ศาลาวัดสันต้นผึ้ง

9

บ้านป่าเป้า

14 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัดป่าเป้า

10

บ้านยี่ข้อ

14 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

ศาลาอเนกประสงค์

11

บ้านศรีดอนตัน

15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัดศรีดอนตัน

12

บ้านคอกวัว

15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

13

บ้านสันปู่เลย

16 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัดสันปูเลย

14

บ้านหนองเหียง

16 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

15

บ้านฮ่องกอม่วง

19 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

วัดฮ่องกอม่วง

16

บ้านฮ่องกอม่วงสอง

19 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

17

บ้านกิ่วมื่น

20 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

ศาลาวัดกิ่วมื่น

18

บ้านหนองหอย

20 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 – 16.00 น.

วัดหนองหอย

19

บ้านป่าตึง

21 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 – 12.00 น.

ศาลาวัดดอยขุมเงิน

20

บ้านใหม่ฝายหิน

21 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 – 14.30 น.

ศาลาวัดสะแล่ง

21

บ้านร้อง/บ้านเหล่า

21 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 14.30 – 16.00 น.

ศาลาอเนกประสงค์

 

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา/สถานที่ ได้ตามความเหมาะสม