ทต.มะเขือแจ้ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริการชำระภาษี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์  ฉบับที่ 8/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561

ทต.มะเขือแจ้ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริการชำระภาษี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่างานจัดเก็บรายได้    ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เสียภาษี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลได้อย่างถูกต้อง

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงได้กำหนดวันและเวลาในการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระภาษี ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้         ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200, 053-528012, 053-528320 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

***************************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว

 

­ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

 ลำดับที่

บ้าน

หมู่ที่

ว/ด/ป

เวลา

สถานที่

1

บ้านสะแล่ง

2

2 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านแจ่ม

3

5 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านสันคะยอม

4

6 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านเหมืองกวัก

5

7 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านฮ่องกอม่วง

6

8 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านสันป่าเหียง

7

9 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านกิ่วมื่น

8

12 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านป่าเป้า

9

13 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านหนองหอย

10

14 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านศรีดอนตัน

11

15 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

11

บ้านร้อง-เหล่า

12

19 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

12

บ้านสันปูเลย

13

20 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

13

บ้านป่าตึง

14

21 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

14

บ้านหนองเหียง

15

22 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

15

บ้านคอกวัว

16

23 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

16

บ้านสันต้นผึ้ง

17

26 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

17

บ้านใหม่ฝายหิน

18

27 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

18

บ้านใหม่เหมืองกวัก

19

28 ก.พ.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

19

บ้านยี่ข้อ

20

5 มี.ค.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

20

บ้านฮ่องกอม่วง 2

21

6 มี.ค.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

21

บ้านมะเขือแจ้

1

7 มี.ค.61

09.00 – 12.00

ณ ที่ทำการบ้านกำนัน

วิธีดำเนินการ

1.      ให้เจ้าของทรัพย์สิน หรือเจ้าของที่ดินเตรียมสำเนา หลักฐาน เอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ในที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไว้ให้พร้อม

2.      เจ้าของที่ดินรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) กับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล     มะเขือแจ้ กรอกรายละเอียดในแบบแสดงรายการให้ครบถ้วน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

3.      เจ้าของทรัพย์ โรงเรือน (ร้านค้า) สถานประกอบการ หรือสิ่งปลูกสร้างรับแบบแจ้งรายการเพื่อ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) กับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กรอกรายละเอียดในแบบแสดงรายการให้ครบถ้วน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

4.      เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายรั­บแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) กับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กรอกรายละเอียด ในแบบแสดงรายการให้ครบถ้วน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูล