ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำประจำปี 2561 ณ ห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ 10 มิ.ย. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2561 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำประจำปี 2561 ณ ห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ 10 มิ.ย. นี้

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหอชัยห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นกุศโลบายที่มุ่งสอนให้ผู้คนในชุมชนได้อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติสุข ให้มีความรัก ความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน ให้มีความกตัญญูรู้คุณของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมขน ตามความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา แหล่งน้ำหรือแม่น้ำในแต่ละแห่งนั้น จะมีผีขุนน้ำที่คอยคุ้มครองและคอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ การเลี้ยงผีขุนน้ำแสดงถึงการสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ซึ่งประชาชนได้อาศัยประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคตลอดมา อีกทั้ง    ยังเป็นการขอขมาผีป่าผีน้ำตามความเชื่อที่ทำให้มีน้ำกินน้ำใช้ และเป็นการปกป้องรักษาแหล่งทรัพยากรน้ำ การเลี้ยงผีขุนน้ำ จึงเป็นประเพณีสำคัญที่ผูกพันกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง โดยเชื่อว่าการเลี้ยงผีขุนน้ำจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ดิน น้ำ ป่าอุดมสมบูรณ์ คำว่า “ผีขุนน้ำ” หมายถึง สิ่งที่สถิตอยู่ตามต้นน้ำลำธาร หรืออารักษ์ต้นน้ำลำธาร อันมีหน้าที่ปกป้องรักษาต้นน้ำลำธาร การจัดพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในเดือนเก้าเหนือ (มิถุนายน – กรกฎาคม) หรือก่อนการทำนาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสร้างฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำและ   การชะลอน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัย การบวชป่า และการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์  ของป่า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปและเชิญชวนจิตอาสาร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำณ บริเวณหอชัย ห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ และชมการแข่งขันบอกไฟเมตร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200 ต่อ 505, 506 ในวันและเวลาราชการต่อไป

**********************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส/ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2561 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

นายวัฒนา จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการสร้างพลังของคนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ในวันอังคารที่         24 เมษายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบล  มะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวสารเนื่องในวันเทศบาล และรับฟังคำบรรยายหัวข้อเรื่อง “การนำหลักธรรมะมาใช้กับการทำงานและบริการประชาชนอย่างไรให้มีสุข”และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day หรือกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200 ต่อ 204 ในวันและเวลาราชการต่อไป

*******************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว