ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/ 2561

29 มีนาคม 2561 (เวลา 14:00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/ 2561 โดยมีวาระการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนและสมาชิกเพื่อดำรงตำแหน่งในวาระ ณ พรพนา ฮิล รีสอร์ท ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน