ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายประเสริฐ อุตตระพยอม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีอบรมสมโภชน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ก่อนที่จะอัญเชิญไปวัดพระธาตุหริภุญชัยต่อไป

27 เมษายน 2561 (เวลา 09:30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายประเสริฐ อุตตระพยอม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีอบรมสมโภชน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ก่อนที่จะอัญเชิญไปวัดพระธาตุหริภุญชัยต่อไป