ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 พ.ค. 61

วันที่ 7 พ.ค. 61 (เวลา 09:00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ หัองประชุมบ่อน้ำทิพย์ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้