เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ร่วม กับ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ ทำกิจกรรมด้านทันตกรรมให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะเขือแจ้ ทั้ง 2 ศูนย์ (ศูนย์บ้านมะเขือแจ้,ศูนย์บ้านศรีดอนตัน)

7 พ.ค.61 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ร่วม กับ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ ทำกิจกรรมด้านทันตกรรมให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะเขือแจ้ ทั้ง 2 ศูนย์ (ศูนย์บ้านมะเขือแจ้,ศูนย์บ้านศรีดอนตัน)