ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรั

11 พฤษภาคม 2561 (เวลา 09:00 น.) 
ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ" และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 จัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่ 4 ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้