ายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนตัน

25 มิ.ย.61 นายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ
 ติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนตัน หมู่ที่ 11 ต.มะเขือแจ้ 
เพื่อรายงานอาหารกลางวัน / อาหารเสริมนมให้กับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว