เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตำบลมะเขือแจ้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้

29 มิ.ย.61 (เวลา 09:00 น.) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตำบลมะเขือแจ้
 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้
 โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะเขือแจ้