ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มประชาชนจิตอาสาในตำบล ตำรวจ

1 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08:30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มประชาชนจิตอาสาในตำบล 
ตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และจนท.กองกำลังรักษาความสงบและเรียบร้อย จังหวัดลำพูน เข้าร่วม ณ ถนนบ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 - บ้านป่าตึง หมู่ที่ 14 
นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้กล่าวว่า "วันนี้เทศบาลได้ดำเนิน โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”
 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ แต่ละพระองค์ ทรงให้ความสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้
 ซึ่งเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้ประชาชนปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ และในพื้นที่อื่นๆ ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน และเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค 
และทำการเกษตรกรรม ต่อไป