ารตรวจรับรายการอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน 6 โรงเรียนในตำบลมะเขือแจ้

26 มิ.ย.61 การตรวจรับรายการอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน 6 โรงเรียนในตำบลมะเขือแจ้

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินงานขับเคลื่อน การจัดการขยะ /ขยะอันตราย /มอบถัง/ให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องโรคที่เกิดขยะและการป้องกัน ประชาสัมพันธ์งดการใช้ภาชนะจากโฟม No foam และการดำเนินงานกู้ชีพ

26 มิ.ย.61 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินงานขับเคลื่อน การจัดการขยะ /ขยะอันตราย /มอบถัง/ให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องโรคที่เกิดขยะและการป้องกัน 
ประชาสัมพันธ์งดการใช้ภาชนะจากโฟม No foam และการดำเนินงานกู้ชีพ ให้แก่หมู่ 15 หมู่ที่ 20 และหมู่ที่ 14
 เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 21 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้