เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ดำเนิน กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานกู้ชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประสานงาน 1669 การรับส่ง ผู้ป่วยหมอนัด และการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามโครงการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานกู้ชีพตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561

25 มิ.ย.61 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ดำเนิน กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานกู้ชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประสานงาน 1669 การรับส่ง ผู้ป่วยหมอนัด 
และการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามโครงการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานกู้ชีพตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ลด ละเลิก การใช้โฟม No Foam ณ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการควบคุมโรคติดต่อและขยะอันตรายในชุมชนนำร่อง "

25 มิ.ย.61 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
 "โครงการควบคุมโรคติดต่อและขยะอันตรายในชุมชนนำร่อง " ณ หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น