ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายประเสริฐ อุตตระพยอม รองนายกเทศมนตรี ประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 มิ.ย.61 (เวลา 09:00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายประเสริฐ อุตตระพยอม รองนายกเทศมนตรี
 ประชุมข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ณ หัองประชุมบ่อน้ำทิพย์ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561

22 มิ.ย.61 (เวลา 09.00 น.) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์ สุวลัย ปลัดเทศบาล
 ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม
 เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
 รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น