ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ในการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) และคณะฯ ในการตรวจราชการพื้นที่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

20 มิ.ย.61 (เวลา 13.30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ 
ในการร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) และคณะฯ ในการตรวจราชการพื้นที่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 โดยเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ได้นำลำไยอบแห้งสีทอง
 ผลิตภัณฑ์โอท๊อป มาตรฐานระดับ GI เข้าร่วมในการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ด้วย

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายให้ นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรี และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนนโนบายระดับจังหวัด(Kickoff)

20 มิ.ย.61 (เวลา 08.30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายให้ นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรี 
และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนนโนบายระดับจังหวัด(Kickoff) 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ กับภาคีการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี2561 
วงเงิน 9,328,118,200 บาท สำหรับดำเนนงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ 
76 จังหวัด 3,273 หมู่บ้านโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งอนุมัติให้จังหวัดลำพูนจำนวน 33 หมู่บ้าน งบประมาณ 73,649,000 บาท 
โดยพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ได้รับอนุมัติ 2 หมู่ คือ ม.1 บ้านมะเขือแจ้ และ ม.7 บ้านสันป่าเหียง เป็นชุมชนเป้าหมายโครงการฯ