ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายอุดม ปันแจ่ม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561

27 มิ.ย.61 (เวลา 13.30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายอุดม ปันแจ่ม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 นำโดยนายนิกร อินทะจักร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประธานคณะทำงาน ,
นางสาวเกตดารา สุขจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ,นางสาวปาณิสรา บุญยแสนใจ ท้องถิ่นอำเภอเวียงหนองล่อง และนายณราวุฒิ กลิ้งจักร ปลัดเทศบาลตำบลหนองล่อง
 เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) โดยมีนายอุดม ปันแจ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, 
ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ, 
ด้านธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ร่วมกำจัดผักตบชวาบริเวณเชิงสะพานแม่ร่องน้อย เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามข้อสั่งการนโยบายของจังหวัดลำพูน

26 มิ.ย.61 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ร่วมกำจัดผักตบชวาบริเวณเชิงสะพานแม่ร่องน้อย เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามข้อสั่งการนโยบายของจังหวัดลำพูน