ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

          -  ที่ตั้ง  : เลขที่ 203 หมู่ที่ 20 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

          เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ ซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์บริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

1. สภาพทั่วไป

              1.1 ที่ตั้ง

           สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน ระยะทาง 15 กิโลเมตร เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีแนวเขต ดังนี้

                 ทิศเหนือ               ติดตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

                 ทิศใต้                   ติดตำบลบ้านกลาง และตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

                 ทิศตะวันออก        ติดตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

                 ทิศตะวันตก          ติดตำบลเหมืองง่า และตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

            1.2 เนื้อที่    112 ตารางกิโลเมตร   (70,000 ไร่)

            1.3 ภูมิประเทศ

      ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาประมาณ 60% เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบ  ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรและปศุสัตว์ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำกวง และลำน้ำแม่ตีบ พร้อมทั้งมีอ่างเก็บน้ำแม่ตีบมีความจุ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

                                      1.4 จำนวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน (8,119 ครัวเรือน)

รายชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 0 มะเขือแจ้

17

18

35

หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้

375

417

792

หมู่ที่ 2 บ้านสะแล่ง

305

337

642

หมู่ที่ 3 บ้านแจ่ม

438

534

972

หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม

702

788

1,490

หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก

479

522

1,001

หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องกอม่วง

952

1,113

2,065

หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง

711

708

1,419

หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วมื่น

328

336

664

หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า

303

326

629

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย

226

238

464

หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน

328

363

691

หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า

275

272

547

,หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย

302

332

634

หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง

243

258

501

หมู่ที่ 15 บ้านหนองเหียง

289

296

585

หมู่ที่ 16 บ้านคอกวัว

130

155

285

หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นผึ้ง

189

207

396

หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน

197

207

404

หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก

316

318

634

หมู่ที่ 20 บ้านยี่ข้อ

107

129

236

หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง

321

338

649

รวม

7,533

8,202

15,735

                          (ข้อมูล ณ วันที่  2 เมษายน 2561)

 

1.5ประชากร
              ประชากรทั้งสิ้น 15,735 คน

- แยกเป็นชาย 7,533 คน

- แยกเป็นหญิง 8,202 คน

- จำนวนครัวเรือน 8,145 ครัวเรือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561)

2. สภาพเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

-  อาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 30%

- อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน หัตถกรรมจากไม้ ค้าขาย ช่างไม้และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร บริษัทก่อสร้าง 60 %

-  รับราชการ  10 %

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

-  ธนาคาร                                               -           แห่ง

-  โรงแรม                                                -           แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                                 3          แห่ง

- บ.ควอลิตี้ออยล์ลำพูน จำกัด

- หจก.สุทธิเกียรติ เซอร์วิส

- หจก.พชรมณฑ์

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)                    18         แห่ง

-  จำหน่ายขายปลีกแก๊ส                               18         แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม         13         แห่ง

-  โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม                23         แห่ง

-  ร้านอาหาร                                            55         แห่ง

-  โรงสี                                                   7          แห่ง

-  ร้านค้าต่างๆ                                          -           แห่ง

-  หอพัก/ อาคารพาณิชย์                             7          แห่ง

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                              8          แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                3          แห่ง

-  โรงเรียนเอกชน (ประถมศึกษา)                   1          แห่ง

-  โรงเรียนเอกชน (ก่อนประถมศึกษา)              2          แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านแจ่ม             2          แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน              21         แห่ง

-  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                     21         แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 - วัด / สำนักสงฆ์                                      23         แห่ง

 - โบสถ์                                                  1          แห่ง

3.3 การสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                1          แห่ง

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                             2          แห่ง

-  ร้านขายยาแผนโบราณ                              5          แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                      100 %

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ตำรวจชุมชนประจำตำบล (ตชด.)                 1          แห่ง

-  สถานีดับเพลิง                                        1          แห่ง (ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาล)

4. การบริการขั้นพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

-  ถนนลาดยาง                                        12          แห่ง

-  ถนนลูกรัง                                             8          แห่ง

4.2 การโทรคมนาคม

-  ที่การไปรษณีย์/โทรเลข                             -           แห่ง

-  สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ                           2          แห่ง

4.3 การไฟฟ้า(แสดงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)      100%

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

             - ลำน้ำ,ลำห้วย                                         3          แห่ง (ลำน้ำแม่ตีบ, แม่กวง,ลำห้วยเกวี๋ยน)

             - บึง,หนองและอื่นๆ                                   -           แห่ง

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                                     9          แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                                               2,069    แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ                                             2          แห่ง (อ่างเก็บน้ำแม่ตีบและอ่างเก็บน้ำดอยขี้หม่าฟ้า)

- สระน้ำสาธารณะประโยชน์                          29         แห่ง

 

4.6 แหล่งท่องเที่ยว                                                            2          แห่ง

- อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ

- สำนักสงฆ์ผาลาด (ดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์)

5. ข้อมูลอื่นๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่(แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตเทศบาล)

เนื่องจากพื้นที่ในเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ส่วนมากเป็นภูเขาและป่าไม้ ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่พอจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ หินลูกรัง ซึ่งสามารถหาได้จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือที่สาธารณประโยชน์

5.2 ศักยภาพในตำบลมะเขือแจ้

- ศักยภาพของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

(1) จำนวนบุคลากร จำนวน  171  คน

            - หัวหน้าส่วนราชการ          3          คน

- ปลัดเทศบาล      ชาย       1          คน

- รองปลัดเทศบาล  ชาย       2          คน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน         1          คน

- ข้าราชการ         หญิง      1          คน

- สำนักงานปลัด                 44         คน

- ข้าราชการ         9         คน        ชาย  3  คน  หญิง  6  คน

               - ลูกจ้างประจำ    4          คน       แยกเป็นชาย  2  คน   หญิง   2  คน

               - พนักงานจ้างตามภารกิจ        2   คน       เป็นหญิง   2  คน

               - พนักงานจ้างทั่วไป                    3 คน    เป็นชาย  3  คน

               - พนักงานจ้างเหมาบริการ          26 คน     แยกเป็นชาย  19  คน   หญิง   7  คน

- กองวิชาการและแผนงาน     10  คน

               - ข้าราชการ                               6 คน     แยกเป็นชาย  4  คน   หญิง   2  คน

               - ลูกจ้างประจำ                          1  คน      เป็นหญิง    1  คน

               - พนักงานจ้างตามภารกิจ          3 คน        เป็นหญิง   3  คน

              - พนักงานจ้างเหมาบริการ         3  คน       แยกเป็นชาย  2  คน   หญิง   1  คน

- กองคลัง     19     คน

              - ข้าราชการ                               6 คน      แยกเป็นชาย  1  คน   หญิง   5  คน

              - ลูกจ้างประจำ                          1  คน     เป็นชาย    1  คน

              - พนักงานจ้างตามภารกิจ          3 คน      แยกเป็นชาย  1  คน   หญิง   2  คน

              - พนักงานจ้างทั่วไป                 1  คน     เป็นชาย   1  คน

              - พนักงานจ้างเหมาบริการ         8  คน     แยกเป็นชาย  2  คน   หญิง   6  คน

- กองช่าง     35     คน

              - ข้าราชการ                             7 คน       แยกเป็นชาย  6  คน   หญิง   1  คน

              - ลูกจ้างประจำ                        1  คน        เป็นชาย  1  คน

             - พนักงานจ้างตามภารกิจ        4 คน      เป็นชาย  4  คน

             - พนักงานจ้างทั่วไป                3  คน       เป็นชาย  3  คน

             - พนักงานจ้างเหมาบริการ        20 คน        แยกเป็นชาย  15  คน   หญิง   5  คน

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30     คน

             - ข้าราชการ                             3 คน     แยกเป็นชาย  1  คน   หญิง  2  คน

             - พนักงานจ้างตามภารกิจ         1 คน     เป็นชาย  1  คน

             - พนักงานจ้างทั่วไป                1  คน       เป็นชาย  1  คน

             - พนักงานจ้างเหมาบริการ        25 คน     แยกเป็นชาย  22  คน หญิง  3  คน

- กองสวัสดิการสังคม   9     คน

                                         - ข้าราชการ                             6 คน      แยกเป็นชาย  1  คน   หญิง  5  คน

                                         - พนักงานจ้างตามภารกิจ        1 คน      เป็นหญิง  1  คน

                                         - พนักงานจ้างเหมาบริการ        2 คน    เป็นหญิง  2  คน

                              - กองการศึกษา       9     คน

                                         - ข้าราชการ                             5 คน     แยกเป็นชาย  2  คน   หญิง  3  คน

                                         - พนักงานจ้างตามภารกิจ         6 คน    เป็นหญิง 6  คน

                                         - พนักงานจ้างเหมาบริการ          7 คน     แยกเป็นชาย  4 คน หญิง  3  คน

   (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)

     (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร

-  ประถมศึกษา                                    22    คน

-  มัธยมศึกษาตอนต้น                           25    คน

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                31     คน

-  อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                          25     คน    

-  ปริญญาตรี                                           46    คน

-  สูงกว่าปริญญาตรี                                20    คน

    (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

     (3) รายได้ของเทศบาล

           ประจำปีงบประมาณ  2560                                   96,253,355.55 บาท  แยกเป็น

                     - รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง                              10,929,209  บาท

                     - รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้               43,870,760.95  บาท

                     - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                    41,453,385      บาท

                     (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

5.3  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

     1)  การรวมกลุ่มของประชาชน

          จำนวนกลุ่มทุกประเภท          75    กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม

-  กลุ่มอาชีพ                            46    กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์                    21     กลุ่ม

-  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     8      กลุ่ม

     2)  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเหมาะแก่การเกษตรและปศุสัตว์ และมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (ดอยขะม้อ) ซึ่งได้รับ          การจัดให้เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 7 ของประเทศที่นำน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ประกอบพิธีในโอกาสสำคัญต่างๆของจังหวัดและประเทศ มีอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด              ตลอดทั้งมีสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตจากไม้สักและวัสดุเหลือใช้สร้างชื่อเสียงให้กับตำบล ซึ่งในอนาคตจะได้พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมต่อไป