ที่มาของตราสัญลักษณ์ของเทศบาล

ที่มาของตราสัญลักษณ์ของเทศบาล

 

 

 

รูปคล้ายสามเหลี่ยมด้านในวงกลม
         สื่อถึงดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน  และยังถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งของประเทศไทยที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ เพื่อนำมาทำน้ำพุทธมนต์ ณ มหาเจดียสถานอันเป็นมหานครโบราณ 7 แห่ง ในการนำน้ำทิพย์มาทำน้ำพุทธมนต์สำหรับใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ จึงถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลมะเขือแจ้  
 
พื้นที่สีเขียวส่วนล่างถัดจากฐานของดอยขะม้อ
         สื่อถึงพื้นน้ำของอ่างแม่ตีบ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญที่หล่อเลี่ยงชีวิตชาวตำบลมะเขือแจ้         และที่สำคัญ คือ อ่างแม่ตีบเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริตรงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
พื้นที่สีเขียว
         สื่อถึงการใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นธรรมชาติของชาวตำบลมะเขือแจ้  โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้
 
สีของท้องฟ้า
สื่อถึงความสดใส ความเป็นกันเองของชาวตำบลมะเขือแจ้
 
ตัวหนังสือและเส้นรอบวงสีนำเงิน
สื่อถึง ความหนักแน่น ความร่วมมือ ร่วมใจ รักใคร่ กลมเกลียว ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวตำบลมะเขือแจ้
 
ความหมายรวมของสัญลักษณ์
สื่อถึงวิถีการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เป็นที่ตั้ง และมีความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาตำบลมะเขือแจ้