แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2561 18
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 04 เม.ย. 2561 20
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ราคากลางครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 มี.ค. 2561 42
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ โดยวิธีคัดเลือก 15 มี.ค. 2561 55
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มี.ค. 2561 76
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2561 79
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.9 23 ก.พ. 2561 74
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2561 72
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2561 79
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ตอน 1) หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2561 77