แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง การซื้อนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 09 พ.ย. 2560 91
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2560 126
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางและรายละเอียดโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 06 ต.ค. 2560 160
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านสันปูเลย-บ้านเหล่า ม.13 23 มิ.ย. 2560 189
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2 ชั้น) 13 มิ.ย. 2560 167
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์ 13 มิ.ย. 2560 154
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนทางแยกบ้านคอกวัว - บ้านศรีดอนตัน ม.16 12 มิ.ย. 2560 141
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 และ ม.11 28 เม.ย. 2560 212
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 28 เม.ย. 2560 202
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านสันป่าเหียง 25 เม.ย. 2560 166