แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูและฝาปิดราง ม.6 บ้านฮ่องกอม่วง ตอนเลียบลำเหมืองร่องกาด 25 เม.ย. 2560 230
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 19 เม.ย. 2560 187
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 1.6 ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า 03 เม.ย. 2560 178
ประกาศสอบราคาซื้อรถขุดตีบตะขาบ ขนาด 1.6 ตัน 03 เม.ย. 2560 175
ประกาศสอบราคา เรื่อง ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดราง ม.9 17 มี.ค. 2560 153
ประกาศสอบราคา เรื่อง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.9 17 มี.ค. 2560 153
ประกาศสอบราคา เรื่อง ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ม. 3 17 มี.ค. 2560 161
ประกาศสอบราคา เรื่อง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต คสล. ม.2 17 มี.ค. 2560 156
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาค่าติดตั้งระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-21 จำนวน 15 แห่ง 08 ก.ย. 2559 92
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล 06 ก.ย. 2559 169