แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกภายในเขตพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ จำนวน 5 โครงการ 09 มิ.ย. 2559 171
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า 17 มี.ค. 2559 269
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดตั้งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยใช้งบประมาณของตนเอง (จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการบริการงานทะเบียนราษฎร) 16 ก.พ. 2559 180
ประกาศสอบราคา เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า (รถยนต์บรรทุกเครื่องจักรกลแบบกระบะบรรทุกท้ายลาด แบบพับได้) จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ล 15 ก.พ. 2559 152
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยาง สายทางบ้านแจ่ม-บ้านสะแล่ง-ผาลาดดอยขะม้อ 22 ม.ค. 2559 244
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านศรีดอนตัน ม.11 ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ 14 ต.ค. 2558 216
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาค่าก่อสร้างห้องน้ำประชาชนที่มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 13 ต.ค. 2558 233
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาค่าก่อสร้างที่จอดรถประชาชนที่มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 13 ต.ค. 2558 289
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 09 ต.ค. 2558 309
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 26x34 นิ้ว จำนวน 18,000 กก. พร้อมพิมพ์ตราสัญญลักษณ์เทศบาล 05 ต.ค. 2558 353