แสดง # 
ประกาศเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็ก ศพด.สังกัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จานวน 2 แห่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 08 ก.ย. 2558 170
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล ณ ม.13 บ้านสันปูเลย นำไปกำจัดทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 02 ก.ย. 2558 206
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาซื้อโคมไฟกิ่ง HPS 250W กิ่งเดี่ยวติดเสาไฟฟ้า จำนวน 17 โคม 19 ส.ค. 2558 288
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาศูนย์การเกษตรชุมชน ม.1 บ้านมะเขือแจ้ 14 ส.ค. 2558 315
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านสะแล่ง 14 ส.ค. 2558 299
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านสันป่าเหียง จำนวน 3 ตอน 14 ส.ค. 2558 180
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์แปดเหลี่ยม ม.14 บ้านป่าตึง 07 ส.ค. 2558 195
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำเหมืองแม่ตีบ ม.2 บ้านสะแล่ง 07 ส.ค. 2558 189
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จากลานพักขยะเทศบาล ณ ม.13 บ้านสันปูเลย นำไปกำจัดทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ช่วงระหว่างเดือน ก.ค. - 30 ก.ย. 58) 02 ก.ค. 2558 132
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16 บ้านคอกวัว 22 มิ.ย. 2558 181