แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในบริเวณป่าต้นน้ำแม่ตีบ (ปีที่ 3) ฝายบริเวณปลายน้ำ แบบถาวร จำนวน 11 ฝาย ณ ลำห้วยเกวียน ม.10 บ้านหนองหอย 11 มิ.ย. 2558 122
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.13 บ้านสันปูเลย 05 มิ.ย. 2558 196
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อประปา พีวีซี (PVC) ม.10 บ้านหนองหอย 05 มิ.ย. 2558 191
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.2 บ้านสะแล่ง 05 มิ.ย. 2558 201
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง ม.1 บ้านมะเขือแจ้ 27 พ.ค. 2558 198
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.16 บ้านคอกวัว 27 พ.ค. 2558 149
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.20 บ้านยี่ข้อ จำนวน 2 ตอน 27 พ.ค. 2558 192
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ม.8 บ้านกิ่วมื่น 26 พ.ค. 2558 196
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.11 บ้านศรีดอนตัน 26 พ.ค. 2558 112
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านกิ่วมื่น 26 พ.ค. 2558 182