แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.4 บ้านสันคะยอม 18 พ.ค. 2558 165
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านสันคะยอม 18 พ.ค. 2558 167
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านเหมืองกวัก 18 พ.ค. 2558 171
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการคืนน้ำใสให้แม่กวง แนวเขตติดต่อระหว่าง ต.มะเขือแจ้ กับ ต.อุโมงค์ และ ต.มะเขือแจ้ กับ ต.เหมืองง่า ระหว่างสะพานแม่ร่องน้อยถึงสะพานศรีวิชัย 2 ระยะทาง โดยประมาณ 5.8 กิโลเมตร งานกำจัดวัชพืชและขนย้ายวัชพืช 10 เม.ย. 2558 36
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านคอกวัว 20 มี.ค. 2558 295
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.3 บ้านแจ่ม เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม 20 มี.ค. 2558 257
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง ม.18 บ้านใหม่ฝายหิน 20 มี.ค. 2558 271
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.20 บ้านยี่ข้อ 16 มี.ค. 2558 284
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ม.9 บ้านป่าเป้า 16 ก.พ. 2558 231
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ม.12 บ้านร้องบ้านเหล่า 16 ก.พ. 2558 304