ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม

 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม

1 อาชีพ

- อาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 30%

- อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน หัตถกรรมจากไม้ ค้าขาย ช่างไม้และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร บริษัทก่อสร้าง 60 %

- รับราชการ  10 %

2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

- ธนาคาร                          -      แห่ง

- โรงแรม                                 -      แห่ง

- ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                 2      แห่ง (เชลล์, พัชรมน)

- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)         8      แห่ง

- จำหน่ายขายปลีกแก๊ส                3     แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม 12     แห่ง

- โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม             28    แห่ง

- ร้านอาหาร                        38    แห่ง

- โรงสี                            9     แห่ง

- ร้านค้าต่างๆ                      236   แห่ง

- หอพัก/ อาคารพาณิชย์              153   แห่ง