รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ประจำปี 2561

 

ประจำปี 2560

ประจำปี 2559

 

 

  - ระเบียบวาระการประชุม

  -  รายงานการประชุมสภา

ปีงบประมาณ 2558

- การอนุญาตให้ประชาขนเข้าฟังการประชุม

              - ระเบียบวาระการประชุม

- เรียกประชุม

- การกำหนดประชุมสภา

- รายงานการประชุมสภา

 

ปีงบประมาณ 2557

- เรียกประชุม

 

- การกำหนดประชุมสภา

- รายงานการประชุมสภา

 

*****************************

 

ปีงบประมาณ 2556

- เรียกประชุม

 

- การกำหนดประชุมสภา

 

- รายงานการประชุมสภา

 

สมัยสามัญ

 

 

สมัยวิสามัญ

 

******************************

 

ปีงบประมาณ 2555

- เรียกประชุม

 

- การกำหนดประชุมสภา

 

- รายงานการประชุมสภา

    **********************************