แสดง # 
เทศบัญญัติ ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 08 ต.ค. 2558 235
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 08 ต.ค. 2558 273
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 08 ก.ย. 2558 247
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 22 ก.ย. 2557 412
เทศบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 21 พ.ย. 2556 614
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 18 ก.ย. 2556 339
เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 05 ก.ย. 2556 1850
เทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 05 ก.ย. 2556 1148
เทศบัญญัติมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน 05 ก.ย. 2556 805