วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์( Vision ) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
     “ เมืองน่าอยู่  คู่เกษตรและอุตสาหกรรม  วัฒนธรรมล้ำเลิศ  เชิดชูคุณธรรม ”

 

พันธกิจ( Mission ) ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
         เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ได้กำหนดภารกิจหลักมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้บรรลุ

 วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้


1. มีระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    มาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ

3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเกษตร รวมจนถึงการพัฒนา ส่งเสริมองค์ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

    ภาคการเกษตร

4. สนับสนุน ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและการนันทนาการ

5. สนับสนุนและพัฒนาการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

7. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลภาวะ 

8. พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยแก่ประชาชน